Καλωσήρθατε

Αφίσα Προκήρυξης Π.Μ.Σ.Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Τεχνοοικονομική Διοίκηση & Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων” (Υ.Α. 137707/Β7, ΦΕΚ 574/Β΄/30-3-2009, Υ.Α. 159888/B7, ΦΕΚ 2730/Β’ /13-10-2014) απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις:
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του Π.Μ.Σ. «Τεχνοοικονομική Διοίκηση & Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» είναι 3 διδακτικά εξάμηνα. Καθένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνει 5 μαθήματα. Κατά το 3ο εξάμηνο εκπονείται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού, μέσω του προγράμματος LLP Erasmus, ή σε συνεργασία με επιχειρήσεις της Ελλάδας, μέσω του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

 

Δείτε τη δομή του Π.Π.Σ. και των Π.Μ.Σ. του Τμήματος σχηματικά.

ISO 27001:2005 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS) AUDITOR

Στην Κατεύθυνση της «Ασφάλειας Ψηφιακών Συστημάτων» παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές να πιστοποιηθούν από αναγνωρισμένο φορέα, ως ISO 27001:2005 INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM (ISMS) AUDITOR, καθώς και να συμμετάσχουν σε προγραμματισμένους ελέγχους συμμόρφωσης επιχειρήσεων – οργανισμών ως προς ISO – 27000.